Saturday, January 24, 2009

Celoteh SC5/09

Salam Pengakap,

Ada orang bertanya saya : “Apa Yang Pengakap Tidak Boleh Lakukan? Pengakap jarang mengunakan perkataan “Tidak boleh”. Semua nya “Do” dan tidak ada “Don’t”.”

Untuk menjawab soalan sahabat saya ini, berikut adalah beberapa perkara yang Pengakap dilarang buat:

• Membeza-membezakan untuk menjadi ahli atas sebarang sebab kerana bangsa, ugama atau keturunan.[POR 13]
• Tidak boleh mengambil bahagian dalam mesyuarat-mesyuarat atau gerakerja-gerakerja politik.[POR 18(1)]
• Tidak boleh di gunakan pada bila-bila masa pun bagi dakyah politik untuk memberikan faedah kepada sesuatu parti politik [POR 18(2)]
• Tidak boleh beri sokongan kepada mana-mana pihak dalam perbalahan perindustrian [POR 19]
• Tidak boleh membuat sebarang rayuan umum untuk mendapatkan wang melainkan di benarkan oleh Pesuruhjaya Negeri. [POR 28]
• Tidak boleh minta wang [POR 28(1)]
• Tidak boleh terima wang bantuan selain dari Kerajaan tanpa kelulusan Ketua Pesuruhjaya Negara.[POR 28(3)]
• Tidak boleh jual apa-apa di jalan-jalan atau memungut wang.[POR28(4)]
• Tidak boleh berjudi atau anjur apa-apa bentuk perjudian [POR 28(5)]
• Tidak boleh menjalani latihan tentera [POR31]
• Tidak boleh mengeluarkan fikiran mereka tentang dasar di dalam akhbar, radio, dan TV tanpa kelulusan Ketua Pesuruhjaya Negara. [35(1)]
• Tidak boleh jadi ahli jika tidak daftar.
• Tidak boleh berkhemah tanpa kelulusan Pesuruhjaya Daerah [POR 407]
• Tidak boleh mengembara tanpa kelulusan Pesuruhjaya Daerah [POR 408]
• Tidak boleh lawat negara Asing tanpa kebenaran Ibupejabat PPM [POR 409]
• Tidak boleh berlakon dengan pakaian seragam tanpa kebenaran Pesuruhjaya Daerah [POR 410]

Kita masih dalam bab perbincangan tentang POR. Hari ini saya hendak huraikan Tugas-Tugas Majlis dan Tugas-Tugas Pengakap mengikut peruntukan Akta Pengakap 1968 dan POR PPM yang sedia ada.Memandangkan POR ini hampir kesemuanya di dialih bahasakan dari POR 1952( UK ), dan semangat yang serupa yang ditunjukan dalam buku “Persakutuan-Persakutuan Tempatan”, maka kedua-dua rujukan ini akan digunakan bagi mentafsirkan sebarang kekeliruan yang ada di dalam POR PPM yang ada sekarang.Siapakah Pesuruhjaya-Pesuruhjaya PPM Mengikut POR PPM Sekarang? Sebenarnya Pesuruhjaya ini tergulung kepada dua peringkat:

IBUPEJABAT PPM

• Ketua Pengakap Negara [POR 11(3)]
• Ketua Pesuruhjaya Negara [POR 11(4)]
• Penolong-Penolong Ketua Pesuruhjaya Negara [POR 11 (5)]
• Pesuruhjaya Antarabangsa [POR 11(6)]
• Pesuruhjaya Program (Baru)
• Penolong-Penolong Pesuruhjaya Antarabangsa [POR 11(7)]
• Pesuruhjaya Latihan Negara [POR11(8)]
• Pesurujaya Ibupejabat
• Ketua Setiausaha (PIP) [POR 11(9)]

PPM NEGERI
• Pesuruhjaya Negeri [POR 96]
• Penolong-Penolong Pesuruhjaya Negeri [POR 100(1)]
• Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Kawasan [POR 101(1)]
• Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Latihan [POR 105(1)]
• Penolong-Penolong Pesuruhjaya Latihan [POR 105(1)]
• Pesuruhjaya Ibupejabat (Negeri) (Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Daerah [POR 124]
• Penolong-Penolong Pesuruhjaya Daerah [POR 128]

BAGAIMANA MENGESAHKAN JAWATAN PESURUHJAYA DAN PEMIMPIN PENGAKAP?

Pada dasarnya semua Pesuruhjaya dan Pemimpin hendaklah dilantik/memohon dan jika diluluskan akan mendapat Tauliah yang di tandatagani oleh Ketua Pengakap Negara [POR11(3)(c), POR11(3)(d), POR11(4), POR62, POR63, POR64-68, POR96, POR100(1), POR124]

Apabila di lantik, Apakah Tugas Utama Pengakap Mengikut Akta Pengakap 1968 dan POR PPM? Secara ringkasya berikut adalah tugas-tugas Pengakap mengikut peringkat tertentu. Saya akan menerang kan tugas-tugas ini dengan lebih detail di masa yang lain:

Pesuruhjaya-Pesuruhjaya diperingkat IbuPejabat PPM
Mengubal dan mengeluarkan Dasar Latihan
Perhubungan antarabangsa
Merancang dan mengadakan program pembangunan Pengakap di peringkat Nasional
Pesuruhjaya-Pesuruhjaya
diperingkat Negeri
Mengalak dan memberi kemudahan-Kemudahan melatih Pengakap Negeri dan mengadakan program-program.
Berkerjasama dengan Majlis Negeri, Pandu Puteri, BP Guilds untuk pembangunan Pengakap
Memajukan taraf pengakapan dalam negeri.
Pesuruhjaya-Pesuruhjaya diperingkat Daerah
Berkerjasama dengan Majlis Pengakap Daerah untuk pembangunan Pengakap Daerah
Mengawasi dan melatih Kumpulan-Kumpulan Pengakap dari hal peningkatan kepengakapan dan program-program daerah.
Menentukan pendaftaran kumpulan dan ahli-ahli
Pemimpin-Pemimpin
Memimbing Pengakap supaya mencapai Tujuan dan Objektif PPM
Berhubung rapat dengan kuasa penganjur & Ibu Bapa Pengakap.
Berkerjasama dengan Pesuruhjaya Daerah bagi meyeragamkan.
Pengakap-Pengakap
Memahami cara hidup dalam sistem berpatrol
Sambil bersuka, Sentiasa taat pada Tuhan, Raja dan Negara; Menolong orang setiap masa dan mengikut Undang-Undang Pengakap
Berusaha mendapat Anugerah Pengakap Raja dan/atau BP Award

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PERKATAAN “MAJLIS”?

Mengikut Seksyen 6(1) Akta Pengakap 1968, Majlis adalah satu badan yang bertanggungjawab mentadbirkan segala urusan-urusan Perbadanan.

Jadi ada berapa jenis Majlis Pengakap?

• Majlis Pengakap (Negara) [POR 12]
• Majlis Pengakap Negeri [POR109 hingga POR 120]
• Majlis Pengakap Daerah (atau nama asal dalam POR di kenali sebagai Persekutuan Tempatan) [POR 131 hingga POR 164]
• Majlis Kumpulan [POR 201 hingga 212]
• Majlis Ketua Patrol

Majlis Yang di maksudkan mengikut seksyen 6(1) akta Pengakap 1968 adalah hanya Majlis Pengakap (Negara). Walau bagaimanapun Majlis Negeri mempunyai kuasa yang terhad terhadap negeri nya.

APAKAH TANGGUNGJAWAB MAJLIS PENGAKAP NEGARA MENGIKUT AKTA PENGAKAP 1968?

• Mentadbir Urusan-urusan Perbadanan [S..6(1)]
• Membuat Ketetapan mengenai segala surat ikatan, suratan dan lain-lain suratcara yang perlu di menterikan [S.7(2)]
• Merekod dan menyimpan daftar ahli tiap-tiap Pengakap [S.8(1)]
• Membuat, mengubah atau membatalkan kaedah dan Undang-Undang Kecil Perbadanan.[S.9]
• Memindah milik harta atas nama PPM Negeri atau Pesuruhjaya Pengakap kepada Perbadanan [S.10(1)]
• Segala urusan hutang dan tanggunggan yang kena bayar dan yuran dan caruman yang perlu di kutip oleh Perbadanan [S.10(2)]
• Mengunakan Pendapatan bagi tujuan membangunkan perbadanan [S.11]

APAKAH TANGGUNGJAWAB MAJLIS MENGIKUT POR PULA ?

• Mencari dan mentadbirkan segala wang [POR 12(3)(a)(i)]
• Menjual lencana dan lambang-lambang kebesaran yang terkawal kepada ahli-ahli [POR 12(3)(b)]
• Menguruskan kedai pengakap [POR 12(3)(c)]
• Menerbit, menyiar dan menjual buku dan risalah pengakap [POR 12(3)(d)]
• Mengatur dan menjalankan sebaran am dalam apa cara pun [POR 12(3)(e) dan POR35(2)]
• Menguruskan Mesyuarat-Mesyuarat, pertunjukan-pertunjukan, perhimpunan-perhimpunan, gerakerja kebangsaan [ POR 12(3)(f)]
• Mengelola Persaudaraan Pengakap BP [POR12(3)(g)]
• Melantik JuruKira Professional [POR 12(3)(h)]
• Meminda mengubah dan menambah POR ini [POR12(3)(i) dan POR 48]

(tugas berikut perlu persetujuan dari Ketua Pesuruhjaya Negara)

• Pencalunan anugerah Pengakap [POR12(3)(j)] kecuali Pingat Semangat Padi dan Pingat semangat Rimba hanya oleh Ketua Pengakap Negara [POR393(4)]
• Menjalankan tugas mengikut Akta Pengakap 1968 [POR12(3)(k)]
• Melantik, menggelola, membuang/mengantung pekerja Persekutuan [POR12(3)(l)]
• Menerima semula,mengantung atau membuang ahli [POR 12(3)(m)]
• Pendaftaran dan memansuhkan Majlis Pengakap Negeri/Daerah [POR12(3)(n)]
• Pendaftaran dan memansuhkan Kumpulan-Kumpulan [POR12(3)(o)]
• Memberi kuasa Pengeluaran Tualiah-Tualiah [POR12(3)(p)]
• Mengambil pekerja untuk Ibupejabat dan Majlis Pengakap [POR12(3)(q)]
• Meyelaraskan kerja-kerja Majlis Negeri dan Daerah [12(3)(r)]

SIAPAKAH AHLI-AHLI MAJLIS PENGAKAP NEGARA?

Yang Di-Pertua Majlis Pengakap
Dijawat oleh Ketua Pengakap Negara [POR12(1), POR12(4)]
Naib Yang Di-Pertua
Di pilih [POR12(4)]
Ketua Pesuruhjaya Negara
Bertauliah [POR11(4)]
Penolong-Penolong Ketua Pesuruhjaya Negara
Bertauliah [POR11(5)] – Jumlah tidak ditetapkan
Pesuruhjaya Antarabangsa
Bertauliah [POR11(6)]
Penolong-Penolong Ketua Pesuruhjaya Antarabangsa Sarawak dan Sabah
Bertauliah (2 orang) [POR11(7)]
Pesuruhjaya Latihan Negara
Sijil Kehormatan olih WOSM [POR11(8)]
Pesuruhjaya- Pesuruhjaya Negeri
Bertauliah (17 orang)
Setiausha-Setiausaha Majlis Pengakap Negeri
Di pilih (17 orang)
Setiausha Latihan Negara
Bertauliah
Pengelola Persaudaraan Pengakap BP Negara
Bertauliah
Bendahari Majlis Pengakap
Di pilih
Ketua Setiausaha Majlis Pengakap
Di pilih
Seorang Wakil Ahli Majlis dari tiap-tiap Negeri
Dilantik (17 orang)
Wakil dari Kementerian Kewangan
Dilantik (1 orang)
Wakil dari Kementerian Pendidikan
Dilantik (1 orang)
Wakil dari Kementerian Belia dan Sukan
Dilantik (1 orang)
Wakil dari Pa
ndu Puteri
Dilantik (1 orang)
20 orang Ahli Majlis yang di pilih
Di pilih (20 orang)


Majlis Pengakap Negara boleh Melantik Jawatan Kuasa Kerja (atau apa yang di gelar oleh PPM sekarang sebagai Majlis EXCO) seperti berikut:

Yang Di-Pertua EXCO Pengakap


POR 12(6) (a)
Naib Yang Di-Pertua EXCO Pengakap
Ketua Pesuruhjaya Negara
Penolong-Penolong Ketua Pesuruhjaya Negara
Pesuruhjaya Antarabangsa ATAU Wakilnya
Pesuruhjaya Latihan Negara ATAU Wakilnya
Ketua Setiausaha (Lihat POR 38)
Bendahari Majlis Pengakap
Ahli Majlis (Yang di lantik oleh Menteri Kewangan)
Ahli Majlis (Yang di lantik oleh Menteri Pendidikan)
Ahli Majlis (Yang di lantik oleh Menteri Belia & Sukan)
Tiga orang Ahli Majlis Pengakap

Majlis atau Majlis EXCO boleh Melantik Jawatan Kuasa Kecil Bagi Tugas-Tugas Spesifik Tertentu –[POR 12(6)(e)]

Apakah Ciri-Ciri Utama yang Membezakan diantara Ahli Pengakap Rasmi dan Ahli Majlis?

Berikut adalah perbesaannya:

PEMIMPIN PENGAKAP RASMI
AHLI MAJLIS PENGAKAP
Sukarela
POR 13
Sukarela
POR 13
Perlu Mohon/Lantik dan Daftar
POR62,
63, 64
DiLantik/DiPilih
POR12
POR
Pemimpin dan Pesuruhjaya ada Tauliah
POR11(d)
Memegang Sijil Kuasa Majlis
POR11
(3)(f)
Menguruskan Latihan,Program,Pembangunan Budak-Budak dan Pemimpinnya


POR11(4) hingga POR11(8)
Menguruskan segala urusan Perbadanan termasuk semua hal kewangan, harta, perniagaan, mencari dana,Pembangunan keseluruhan perbadanan
Akta 1968
Tertakluk Kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap
POR4
Tidak di wajibkan Membuat Ikrar
POR5
Tidak boleh Melibatkan diri dalam Kewangan dan perniagaan/minta wang
POR 28
Bertanggongjawab semua hal Kewangan termasuk mencari wang
POR Bhg III Sek V

TERDAPAT BEBERAPA JENIS SETIAUSAHA –SETIAUSAHADALAM PPM

PERINGKAT IBUPEJABAT

Ketua Setiausaha Majlis Pengakap
POR12(1)(a)
Ketua Setiausaha Exco Pengakap
POR12(6)(a)
Setiausaha Latihan Negara
POR12(1)(a)
Ketua Setiausaha Ibu Pejabat
POR11(9)


Pada Celotoh saya yang akan datang saya akan bincang tentang Tugas –Tugas setiap Jawatan di dalam PPM.


Buah cempedak bentuknya bujur Sangat disukai oleh semuaJika Pengakap bersikap jujur Pergerakan kita dipandang muliaJikalau tuan mengangkat peti Tolong masukkan segala barangJikalau Pemimpin Pengakap bersatu hati Kerja yang susah menjadi senangSekian, Salam Pengakap


Mej Hj Mior Rosli

PN PPMWPKL

No comments:

Post a Comment